KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU KAPSAMINDA AYDINLATMA METNİ


19 Bilgi Teknolojileri kişisel olarak kendilerinde çalışıyor, aynı zamanda kanunlarda görülen teknik ve yönetici güçleri alarak bu potansiyelin korunması için ele geçen tüm çabayı gösteriyoruz. Bu metin ile kişisel gelişimlerin işlenme süreçleri hakkında onları detaylıca bilgilendirmek istiyoruz.


TANIMLAR

Bu metinde geçen;

Kişisel Veri: Kimliği belirli veya belirlenebilir gerçek kişiye ilişkin her türlü yazar,


Kişisel Verilerin İşlenmesi: Kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, muhafaza edilmesi, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, devredilmesi, devredilmesi, elde edilebilir hale getirilmesi, içermesi, kullanımının engellenmesi dahil olmak üzere toplandıktan sonra silinmesi, yok edilmesi ya da anonim hale getirilmesi getirilinceye kadar geçen yetilerde yapılan her türlü faaliyet.


Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ("KVKK"): 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nu,


19 Bilgi Teknolojileri ile şirket ve grup işletmeleri,


Veri Sorumlusu: Kişisel Verilerin işleme amaçlarını ve vasıtalarını görevli, veri kayıt işlemlerinin ve görevlilerinden sorumlu olan gerçek veya tüzel kişi,


ifade eder.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN TOPLANMASI VE İŞLENMESİ


19bilisim.com internet sitesi üzerinde işlenen denetimiz ile ilgili olarak veri sorumlusu 19 Bilgi Teknolojileri' dir. 19 Bilişim, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası ve yürütmenin tarafının bulunduğu uluslararası sözleşmeler ile KVKK başta olmak üzere, kişisel koruma ile ilgili tüm mevzuatın öngördüğü çerçeveleri kişisel işletmektedir.


 • 19bilisim.com internet sitesi üzerinden verilen hizmet ve sınırlara göre değişiklik gösterebilmekle birlikte, aşağıda yer alan kontrolüz elektronik ortam üzerinden beyanınız hedefine ya da bilginiz içinde toplanabilecektir:


Bize ulaşın bağlantı noktalarından iletişim kurmanız durumunda; bize gösterdiğiz isim bilgisi, e-posta adresi, iletişim içeriği ile kullandığı cihaz bilgisi ve IP kontrolüz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri),

Kariyer sekmesi üzerinden iş başvurusunu karşılamanız durumunda; formda yer alan, özgeçmişinize ilişkin bilgileriz,

Site üyeleri için bize ifadez isim bilginiz ve e-posta adresiz, doğum tarihi ve cinsiyet bilginiz,

Haberlere yorum yapmanız durumunda, sizin oluşturduğunuz kullanıcı adı, yorum içeriği ve IP dinlemez (Kaynak ve hedef nokta bilgileri),

Yazara gönder hizmetlerinden iletişim kurmanız durumunda; isim bilginiz ve e-posta adresiz, iletişim içeriğiniz, IP kontrolünüz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri),

Yazarların yazılarını site üzerinden başka bir mail atmak istediğinizde; isim bilginiz, sizin ve iletilecek tarafınız e-posta adresleri ve iletişim içeriğiniz, IP yöneticiz (Kaynak ve hedef nokta bilgileri),

Küçük ilanlar kısmı üzerinden ilan vermek istediğinizde; isim bilgisi, telefon ve e-mail bilgisi, ilan içeriği,

Kanuni gereklilik sonucu; 19bilisim.com'da gerçekleştirdiğiniz ziyarete ilişkin; bağlantı/çıkış tarih ve saat bilgisi, IP kuşağız (Kaynak ve hedef nokta bilgileri) ile konum bilginiz,

19bilisim.com öncülleri daha etkili, kolay ve hızlı kullanım sağlama, site hizmet ve hedeflerini güçlendirme, üçüncü kişi web sitelerinin boyutunu daha uygun hizmet ve teklif sunabilmeyi sağlama amaçlı kullanılan çerezlerin topladığı özellikleri.


Toplanan kişisel manzaralarız, KVKK'da öngörüldüğü üzere;


 • Hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun,
 • Doğru ve muayene güncel,
 • Resmi, açık ve meşru amaçlar için,
 • İşleme amaçlarıyla bağlantılı, ayrıntılı ve ölçülü olarak işleme,
 • İlgili mevzuatta bulunan veya işlettikleri amaç için gerekli olan süreye kadar muhafaza edilme esaslarına uygun olarak yüklenecektir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMAÇLARI


Kişisel görüşmez;


Hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanabilmeniz için gerekli faaliyetin yapılabilmesi,

19 Bilişim tarafından üretilen hizmet ve kullanım, beğeni, kullanım amaçları ve gereksinimleriza göre özelleştirilerek size önerilmesi ile elde edilmesi gereken gerekli teknik destek ve kalitenin sağlanması,

Sosyal ağlar ile sitenin alınmasını sağlayarak, hızlı ve engelsiz paylaşımın sağlanmasının sağlanması,

Yeni hizmet ve faaliyetlerimizden sizleri haberdar etmeyi, bu doğrultuda size en uygun ürün ve hizmetin sağlanmasını,

Hizmet ve faaliyetlerimizin, gerekli ölçümler yapılarının geliştirilebilmesi, iyileştirilebilmesi ve yaygınlaştırılabilmesi,

19 Bilişim insan kaynakları politikalarının yürütülebilmesi,

Hizmet ve faaliyetlerimize ilişkin her türlü soru ve şikayetinize cevap verilebilmesi,

Veri güvenliği kapsamında tüm gerekli teknik ve idari önlemlerin alınabilmesi,

Düzenleyici ve denetleyici kuruluşlarla, resmi mercilerin talep ve denetimlerini yürütmesi gereken bilgilerin temin edilebilmesi ve idari operasyonların yürütülebilmesi,

Müşteri ziyaretinin ölçülebilmesi,

Çevrimiçi ziyaretçi verilerinin ilgili mevzuat yapılandırma kayıtları gibi yasal düzenlemelerin öngördüğü ve zorunlu kıldığı şekilde yasal yükümlülüklerimizin yerine getirilebilmesi


amaçlarla, KVKK 5. ve 6. bilgilerde belirtilen;

 • İlgili kanunlarda açıkça öngörülmesi,
 • Sözleşmenin ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması süresi sözleşmenin kararıa ait kişisel gizliliğin gerekli olması,
 • İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,
 • 19 Bilişim'in bir hukuki hükmünü yerine getirmesi için zorunlu olması,
 • İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla 19 Bilişim'in meşru menfaatleri için veri işlemesinin gerekli olması,
 • Gerekli olması halinde açık rızanızın alınması,

dâhilinde işletilebilir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILMASI


Kişisel görüşmez;

Hizmet ve faaliyetlerimizin muhafaza edilmesi ve tanıtılması için iş birliği yapılan, hizmet alınan iş ortaklarımız, tedarikçi firmalarımız, grup şirketlerimiz ve hissedarlarımıza,

19 Bilişim'in ticari ve iş hedefinin belirlenmesi ve işletmedeki insan kaynaklarının politikalarının işletmesinin temini amaçlarıyla grup şirketlerimize,

Avukatlar, koruyucular, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet öncülüğü diğer üçüncü kişiler,

Tarafınızca yetkiye sahip olan vekil ve haklarınıza,

Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî organlara, kişisel düzenleme talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya aksesuarlara,


KVKK'nın 8. ve 9. verilerinde belirtilen kişisel veri işleme hükümleri ve amaçları kapsamında aktarılabilecektir.


KİŞİSEL VERİLERİNİZİN KORUNMASINA YÖNELİK HAKLARINIZ


Kişisel verilerinizle ilgili olarak;


a) Kişisel bilgilerin işlenip işlenmediğini öğrenme,

b) Kişisel ayarlarız işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,

c) Kişisel saldırganın işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenmeyi,

ç) Yurt içinde veya yurt dışında kişisel bilgilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bilmesi,

d) Kişisel bilgilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların özelliklerini istemek,

e) KVKK'nın 7. maddesinde şartlar çerçevesinde kişisel verilerin silinmesini veya yok olmasını istemek,

f) (d) ve (e) bentleri yapılandırılırken kaldırıldığı, kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilerin bildirilmesini istemek,

g) İşlenen büyümeyen münhasıran otomatik olayların yorumlama yoluyla analiz edilmesi yoluyla kişinin kendisinin aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasını engelleme, itiraz etme,

ğ) Kişisel organizmanın kanuna aykırı olarak sınırlarına zarara uğramanız hâlinde zararın saklanmasını talep etme,


haklarına sahip olur.


Belirtilen sağlayıcız kapsamındaki taleplerinizi, iadeli taahhütlü mektup yoluyla veya ilettiğiniz veya noter yoluyla yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da daha önce bize bildirdiğiniz ve bulundurduğunuzde kayıtlı bulunan elektronik posta adresiniz var ise elektronik posta adresinizi kullanarak bize ulaşarak iletebilirsiniz. Talepleriniz, belirtilen yollarla bize ulaştırılmasından itibaren en geç otuz gün içinde ücretsiz olarak sonuçlandırılacaktır.


Kişisel Verileri Koruma Kurumu tarafından 10 Mart 2018 tarihli ve 30356 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul Ve Esasları Hakkında Tebliğ"'de beyannamede bulunmak üzere, başvurunuzda yer alan kullanımız ücretsiz olarak cevaplandırılacak ancak başvurunuza yazılı olarak yayınlanması halinde ilk sayfada her sayfa için 1 TL ve yanıtın CD'si, flash bellek gibi bir kayıt ortamında dağıtımında kayıt ortamının ücretsiz geçemeyeceği bir ücret tarafınızdan talep edilecektir. Başvuru tarafımızın hatasından kaynaklanması halinde ücret boyutunun iade edilmesi.


Başvurunuz KVKK'da bulunan ilgili hükümler sonunda cevaplandırılacak olup başvurucunun doğru kişiyi bir araya getirme amaçlı 19 Bilgi Teknolojileri sizden bazı doğrulayıcı bilgiler talep barındırmaktadır; bu bilgilerin yalnızca gerçek veri sahibinin kim olduğunun tespit edilmesi ve başvuru sonuçlarının doğru kişiyle paylaşılması adına talep edilmesi gerekmektedir.


19 Bilişim olarak, 19bilisim.com içindeki başkaca sitelere ait bağlantıları içerir ve 19 Bilişim'in gizlilik haklarının yalnızca 19bilisim.com platformumuzda uygulanacağını, bağlantıda bulunan diğer sitelerle ilgili olarak herhangi bir korumamızın kaldırılmasını kullanmak isteriz.ÇEREZ POLİTİKASI


Çerez Politikası (aşağıda kısaca "Politika" olarak anılacaktır.) 19 BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YAZILIM TURİZM İNŞAAT VE GIDA LTD. ŞTİ. (Aşağıda kısaca ”19 Bilişim” olarak anılacaktır.) tarafından hazırlanan ve internet sitemiz (Aşağıda kısaca "İnternet Sitesi" olarak anılacaktır.) Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Kapsamında Aydınlatma Metni ekini içermektedir. Turkuvaz bu Politika'yı internet sitesinde hangi Çerezlerin onları yönlendirmek amacıyla hazırlamıştır.


ÇEREZ NEDİR?


Çerezler, tarayıcınız tarafından oluşturulan sabit diskinde saklanan küçük bilgilerdir. Genellikle ziyaret ettiğiniz interneti kullanma sırasında size kişiselleştirilmiş bir deneyim sunmak, üretilen hizmetleri oluşturmak ve deneyiminizi barındırmak için kullanılır ve bir internet üzerinde gezinirken kullanımın faydalarından yararlanma bulunabilir.


ÇEREZ TÜRLERİ NELERDİR?


Çerezler kullanım ömrü, kullanım amacı ve çerezin sahibi veya çerez yerleştiren bölgelere göre ayrımcı çeşitlilara tabi düzenlemelerdir.


Kullanım Ömrüne Göre

Kullanım Amacına Göre

Çerezin Sahibi veya Çerez Yerleştiren Tarafa Göre

 • Oturum çerezleri
 • kalıcı çerezler
 • Zorunlu/Teknik Çerezler
 • Analitik Çerezleri
 • İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler
 • Hedefleme/Reklam Çerezleri
 • Birinci Parti Çerezler
 • Üçüncü Parti Çerezleri


KULLANIM ÖMRÜNE GÖRE ÇEREZLER


 • Oturum Çerezi: Bir internet yuvasının ziyaret edildiği esnada gördükleri ve ziyaret süreniz boyunca kullanılan, tarayıcı penceresi kapatılana kadar geçerli olan çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, ziyaretinizin sürekliliğini ve güvenliğini sağlamak.


Örneğin, birden fazla sayfadan oluşan konuşma formlarının fazla doldurulmasını sağlar.


 • Kalıcı Çerezler: Bir internet yuvası ilk ziyaretinizde oluşturur, kullanım ömrüne bağlı olarak veya siz silene kadar sabit diskinizde kalır. Bu tür çerezlerin amacı, elde etmeye daha hızlı ve iyi bir hizmet sunarak sitenin kaldırılmasını sağlamaktır.


Örneğin, ziyaretçi tercihlerini hatırlayarak, iletilecek içerik bu tercihlere ulaşmayı hedefliyor.


KULLANIM AMAÇINA GÖRE ÇEREZLER


 • Zorunlu/Teknik Çerezler: Ziyaret edilen internet çerçevesinin düzgün şekilde çalışabilmesi için zorunlu çerezlerdir. Bu tür çerezlerin amacı, sitenin çalışmasını sağlamak amacıyla gerekli hizmet sunmaktır.


Örneğin, internet görünümünde güvenli bölümlerine sahip olmaya, özellikleri kullanmaya, üzerinde gezinmeye olanak sağlar.


 • Analitik Çerezler: İnternet kullanım şekli, ziyaret ağırlığı ve sayısı, hakkında bilgi toplayan ve ulaştığın siteye nasıl geçtiğini gösterirler. Bu tür çerezlerin kullanım amacı, sitenin işleyiş biçimini iyileştirerek performansı korumak ve genel pencere yönünü belirlemektir. Ziyaretçi kimliklerinin tespitini sağlayabilecek veri içermezler.


Örneğin, gösterilen hata mesajı sayısı veya en çok ziyaret edilen sayfaları gösterirler.


 • İşlevsel/Fonksiyonel Çerezler: Ziyaretçinin sitesi içinde yaptığı seçimleri kaydederek bir sonraki ziyarette hatırlar. Bu tür çerezlerin amacına uygun kullanım kolaylığı sağlar.


Örneğin, site kullanıcısının ziyaret ettiği her bir kullanıcı sayfası şifresini tekrar giriş çıkışları.


 • Hedefleme/Reklam Çerezleri: Ziyaretçilere yönelik reklamların performansının ölçülmesi ve birkaç kere izlendiğinden elde edilmesini sağlarlar. Bu tür çerezlerin amacı, incelemelerin ilgi alanlarına yönelik saldırgan reklamların korumasıdır.


Örneğin, ziyaretçiye verilen reklamın kısa süre içinde tekrar geçişini engelleme.


ÇEREZİN SAHİBİ VEYA ÇEREZ YERLEŞTİREN TARAFA GÖRE ÇEREZLER


 • Birinci Parti Çerezler: Ziyaretçisi olunan internet sitesi tarafından tanımlanan ve sadece bu site tarafından okunan çerezlerdir.
 • Üçüncü Parti Çerezler: Ziyaretçisi olunan internet sitesi dışındaki organizasyonlarla tanımlanan ve tanımlandığı hizmete ilişkin siteye kaydedilmesini sağlayan çerezlerdir.


İNTERNET SİTEMİZDE KULLANILAN ÇEREZLER


Sitelerimizin kullandığı zorunlu, işlevsel ve analitik çerezler:


 • İnternet sitesi arayüzünün ve bileşenlerinin arzu edildiği gibi kullanılması için sunucular.
 • İleride bulunacağınız ziyaretler sırasındaki süreçlerinizi hızlandırmanızı sağlar.
 • İnternet çıkışlarını kullanarak nasıl öğrenmemizi sağlayarak, istatistiki verileri bir araya getirmemize ve bu noktadan içerik geliştirmemize yardımcı olur.
 • Hiçbir koşulda tanımlamanızı tanımlayabileceğimiz veri toplamaz, saklamaz ve işlememizi sağlamaz, kişisel veriyi sınırsız taşımaz.
 • çocuklara zarar vermezler ve virüs içermez.


Hedefleme ve reklamcılık çerezleri ise reklamları kişiselleştirmek ve site yönetimini analiz etmek amacıyla, temel hak ve özgürlüklerinize zarar vermemek kaydıyla meşru menfaatlerimiz ve gerekli hukuki hükümleri alınmış olarak kullanılmaktadır.